دوشنبه 13 شهریور‌ماه سال 1385

برخی از کتاب های فارسی در زمینه مدیریت کشاورزی

 

اصول مدیریت و مدیریت کشاورزی ، تألیف دکتر صدر الاشرافی ، انتشارات دانشگاه تهران

روشهای پژوهش در مدیریت کشاورزی ، تألیف و.ی.ینگ ترجمه مهندس خسرو شاهین ، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران

مدیریت کشاورزی ، تألیف هوگواشتین هاوزر، کای لانگبهن و اووه پترز، ترجمه دکتر دهقانیان ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت واحد کشاورزی ، تألیف دکتر سلطانی، نجفی و ترکمانی ، انتشارات دانشگاه شیراز

مدیریت ریسک در کشاورزی ، تألیف دکتر بریم نژاد ، انتشارات نشر آموزش کشاورزی